แผนกเภสัชกรรม


หน.ผภก.กพบ.ผท.ทหาร
พ.ท.หญิง ณัฐวรรณ  เทพประทุม

หน้าที่
จัดหา เก็บรักษา ควบคุมยา และเวชภัณฑ์ ปรุงยา จ่ายและจำหน่ายยา ตามคำสั่งแพทย์ ให้คำแนะนำและเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ยา และ คุณภาพของยา รวบรวมสถิติในการจัดหา แจกจ่ายยาและเวชภัณฑ์