แผนกอายุรกรรม


หน.ผอก.กพบ.ผท.ทหาร
พ.อ.หญิง สุทธิพันธ์  กวีวุฒิศิลป์

หน้าที่
ตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยทางอายุรกรรม และดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคทางอายุรกรรม