แผนกศัลยกรรม


หน.ผศก.กพบ.ผท.ทหาร
พ.ท.หญิง วิลาสินี สุตะพาหะ

หน้าที่
ตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยทางศัลยกรรม ให้คำแนะนำและเสนอแนะในด้านการรักษาพยาบาล
และป้องกันโรคทางศัลยกรรม