แผนกรังสีกรรม


หน.ผรก.กพบ.ผท.ทหาร
พ.ท.หญิง นริสา หิรัญรัศมีโรจน์


หน้าที่

ตรวจและวินิจฉัยโรคด้วยการตรวจทางรังสีให้คำแนะนำและเสนอแนะการตรวจวินิจฉัยทางรังสี