แผนกทันตกรรม

หน.ผทก.กพบ.ผท.ทหาร
พ.ท.หญิง อาทิตยา สุนทรเลขา


หน้าที่

ตรวจรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมให้คำแนะนำและเสนอแนะการป้องกันโรคในช่องปากและ
การรักษาฟันให้สมบูรณ์อยู่เสมอ ดำเนินการเกี่ยวกับทันตกรรมประดิษฐ์ทันตกรรมหัตถการ
และทันตรังสี