หน้าหลัก

ผอ.กองพยาบาล
น.อ.กิตติศาสตร์ แตงร่ม

ภารกิจ : มีหน้าที่ตรวจโรค รักษาพยาบาล ดำเนินการสร้างเสริม และป้องกันโรคให้กับ กำลังพลของกรมแผนที่ทหาร มีผู้อำนวยการกองพยาบาลเป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบ

การจัดส่วนราชการ  :  ประกอบด้วย บก.กองพยาบาล และหน่วยรอง 5 แผนก ดังนี้

- บก.กองพยาบาล
- แผนกเภสัชกรรม
- แผนกอายุรกรรม
- แผนกทันตกรรม
- แผนกรังสีกรรม
- แผนกศัลยกรรม
- ช่วยราชการ กองพยาบาล