ส่วนบังคับบัญชา

ผอ.กองพยาบาล
น.อ.กิตติศาสตร์ แตงร่ม


รอง.ผอ.กพบ.ผท.ทหาร
น.อ.หญิง ณิชาภัสสร์  ลอยรัตน์  ร.น.


ผช.ผอ.กพบ.ผท.ทหาร
น.อ.หญิง สุดสายใจ  จันทรดึก  ร.น.


หน.ผอก.กพบ.ผท.ทหาร
พ.อ.หญิง สุทธิพันธ์  กวีวุฒิศิลป์


หน.ผพก.กพบ.ผท.ทหาร
พ.ท.หญิง ส่องหล้า  บุญนำมา

หน.ผภก.กพบ.ผท.ทหาร
พ.ท.หญิง ณัฐวรรณ  เทพประทุม

หน.ผทก.กพบ.ผท.ทหาร
พ.ท.หญิง อาทิตยา สุนทรเลขา


หน.ผรก.กพบ.ผท.ทหาร
พ.ท.หญิง นริสา หิรัญรัศมีโรจน์


หน.ผศก.กพบ.ผท.ทหาร
พ.ท.หญิง วิลาสินี สุตะพาหะ


หน.ผธก.กพบ.ผท.ทหาร
น.ท.หญิง อัญชลี ดวงอุไร ร.น.