ประวัติ

ประวัติ : กรมแผนที่ทหารเมื่อครั้งยังขึ้นตรงกับกองทัพบก มีหน้าที่ออกสำรวจและทำแผนที่ในภูมิประเทศเป็นประจำทุกปี มีผลทำให้เจ้าหน้าที่ต้องผจญกับโรคภัยไขเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต ทางกองทัพบกจึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีแพทย์ เพื่อช่วยรักษาผู้ป่วยดังกล่าว
พ.ศ.2454 กรมแพทย์ทหารบกเริ่มจัดแพทย์เข้าประจำกองสำรวจและทำแผนที่ ของกองรังวัดสามเหลี่ยมภูมิประเทศ กรมแผนที่ทหารบก และจัดตั้งหน่วยพยาบาลเล็กๆ ใกล้กับที่พักแม่กองสนาม
พ.ศ.2456 ตั้งอัตราในตำแหน่งแพทย์สังกัดกองบัญชาการ กรมแผนที่ทหารบก
พ.ศ.2458 ตั้งหมวดพยาบาล สังกัดกองบัญชาการ กรมแผนที่ทหารบก โดยแพทย์ประจำกรมเป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลแก่ข้าราชการของกรมแผนที่ทหารบกและครอบครัวทั้งในและนอกสถานที่โดยไม่จำกัดเวลา
พ.ศ.2467 เปลี่ยนชื่อจากหมวดพยาบาล เป็น "หมวดเสนารักษ์"
พ.ศ.2474 เปลี่ยนชื่อจากหมวดเสนารักษ์ เป็น "กองเสนารักษ์"
พ.ศ.2497 ปรับระดับจากสังกัดกองบัญชาการกรมแผนที่ทหารบก ขึ้นเป็นส่วนราชการของกรมแผนที่ทหารบก
พ.ศ.2501 เปลี่ยนชื่อจากกองเสนารักษ์ เป็น "กองพยาบาล"
พ.ศ.2506 กรมแผนที่ทหารบกโอนจากกองทัพบกมาเป็นส่วนราชการของกองบัญชาการทหารสูงสุด กองพยาบาลยังคงระดับเป็นส่วนราชการของกรมแผนที่ทหาร