บก.กองพยาบาล

ผอ.กองพยาบาล
น.อ.กิตติศาสตร์ แตงร่ม


รอง.ผอ.กพบ.ผท.ทหาร
น.อ.หญิง ณิชาภัสสร์  ลอยรัตน์ ร.น.


ผช.ผอ.กพบ.ผท.ทหาร
น.อ.หญิง สุดสายใจ  จันทรดึก ร.น.