แผนกผลิตภาพถ่ายทางอากาศ

หน.ผผอ.กบอ.ผท.ทหาร
พ.ท. ชลธิศ เหมะธุลิน

                                                                                           หน้าที่

  1.                   ผลิต คัดแก้ ตรวจสอบคุณภาพภาพถ่ายทางอากาศ
  2.                   เก็บรักษาและตรวจสอบคุณภาพฟิล์มภาพถ่ายทางอากาศ
  3.                   เสนอความต้องการ เก็บรักษา และเบิกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ในการผลิตภาพถ่ายทางอากาศ
  4.                   จัดทำสถิติผลงานเกี่ยวกับภาพถ่ายทางอากาศ
  5.                   ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความชำนาญในหน้าที่