แผนกส่งกำลังและซ่อมบำรุงอากาศยาน

พ.ท. ธีระยุทธ บุญโชติ
หน.ผสอ.กบอ.ผท.ทหาร

                                                                                   หน้าที่

  1. ส่งกำลังด้านอากาศยาน
  2. ปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุงอากาศยาน เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ต้นหน อุปกรณ์ถ่ายภาพทางอากาศ
            และอุปกรณ์ภาคพื้น
  3. ดำเนินกิจการคลังอะไหล่ ชิ้นส่วนซ่อม เครื่องมือ เชื้อเพลิง
  4. การให้บริการสนามบินและส่วนที่เกี่ยวข้องกับสนามบิน