ฝูงบินที่ 1

 ผบ.ฝูง.1 กบอ.ผท.ทหาร
พ.อ.พยุหะ นภารัตน์

หน้าที่
 1. บินถ่ายภาพและสำรวจทางอากาศ เพื่อกิจการแผนที่และการพัฒนาประเทศ

2. บินสนับสนุนทั่วไปให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทย ตามที่ได้รับมอบหมาย

       3. ฝึกนักบินให้มีความรู้ความสามารถในการบินถ่ายภาพและสำรวจทางอากาศ
           และบินสนับสนุนทั่วไป