ส่วนบังคับบัญชา

ผอ.กองบินถ่ายภาพทางอากาศ
พ.อ.สุกริช ลาภเกรียงไกร

รอง ผอ.กบอ.ผท.ทหาร
พ.อ.สุดเขต วิริยะสุมล

ผู้ช่วย ผอ.กบอ.ผท.ทหาร
พ.อ. ชัยยุทธ อยู่สำราญ

ผบ.ฝูง.๑ กบอ.ผท.ทหาร
พ.อ. พยุหะ นภารัตน์

ผบ.ฝูง.๒ กบอ.ผท.ทหาร
พ.อ. อกนิษฐ์  จิตณรงค์

หน.ผตถ.กบอ.ผท.ทหาร
พ.อ. อาษิฐ ลาภพระแก้ว

หน.ผผอ.กบอ.ผท.ทหาร
พ.ท. ชลธิศ เหมะธุลิน

 

หน.ผสอ.กบอ.ผท.ทหาร
พ.ท. ธีรยุทธ บุญโชติ