ส่วนบังคับบัญชา

ผอ.กองบินถ่ายภาพทางอากาศ
พ.อ.สุกริช ลาภเกรียงไกร

รอง ผอ.กบอ.ผท.ทหาร
พ.อ.สุดเขต วิริยะสุมล

ผู้ช่วย ผอ.กบอ.ผท.ทหาร
พ.อ. โอฬาร ดอกพิกุล

ผบ.ฝูง.๑ กบอ.ผท.ทหาร
พ.อ. ชัยยุทธ  อยู่สำราญ

ผบ.ฝูง.๒ กบอ.ผท.ทหาร
พ.อ. อกนิษฐ์  จิตณรงค์

หน.ผตถ.กบอ.ผท.ทหาร
พ.อ. อาษิฐ ลาภพระแก้ว

หน.ผผอ.กบอ.ผท.ทหาร
พ.อ. พยุหะ  นภารัตน์

 

หน.ผสอ.กบอ.ผท.ทหาร
พ.อ. อกนิษฐ์  จิตณรงค์