ฝูงบินที่ 2

ผบ.ฝูง.2 กบอ.ผท.ทหาร

พ.อ. อกนิษฐ์ จิตณรงค์

                                                                  หน้าที่    

                        1. บินถ่ายภาพและสำรวจทางอากาศ เพื่อกิจการแผนที่และการพัฒนาประเทศ

                        2. บินสนับสนุนการสำรวจทางพื้นดิน

                        3. บินสนับสนุนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนระหว่างประเทศ

                        4. บินสนับสนุนทั่วไปให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทย ตามที่ได้รับมอบหมาย

                        5. ฝึกนักบินให้มีความรู้ความสามารถในการบินถ่ายภาพและสำรวจทางอากาศ
                            และบินสนับสนุนทั่วไป