ประวัติ

ปี พ.ศ. 2495  จัดตั้งเป็น หน่วยบินถ่ายรูปทางอากาศ กรมแผนที่ทหาร

ปี พ.ศ. 2525  ได้โอนภารกิจถ่ายภาพทางอากาศให้แก่ กองทัพอากาศ

ปี พ.ศ. 2532  กองทัพอากาศได้โอนภารกิจกลับให้ กรมแผนที่ทหาร อีกครั้ง โดยได้จัดตั้งชื่อว่า กองการบิน กรมแผนที่ทหาร

ปี พ.ศ. 2543  ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยใหม่ให้เหมาะสม ชื่อว่า กองบินถ่ายภาพทางอากาศ กรมแผนที่ทหาร จนถึงทุกวันนี้