แผนกขนส่ง

หน.แผนกขนส่ง กบก.ผท.ทหาร

หน้าที่
ควบคุมและจัดระเบียบรถยนต์ทหาร ของกรมแผนที่ทหาร
ปฏิบัติการขนส่งกำลังพล สิ่งอุปกรณ์และการจัดรถใช้งานสำรวจ
รวมทั้งการขนส่งทางธุรการปรนนิบัติบำรุงรถยนต์ ซ่อมบำรุงรถยนต์ถึงขั้นที่ 3