หน้าหลัก

ผอ.กองบริการ
พ.อ. บุญมี ไสยาวรรณ์

ภารกิจ : กองบริการ  มีหน้าที่จัดหา  เก็บรักษา  แจกจ่าย จำหน่ายซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์  และยานพาหนะ ดำเนินงานยุทธโยธา การขนส่ง  การสวัสดิการ  และบริการแรงงาน  เพื่อสนับสนุน หน่วยต่าง ๆ ของกรมแผนที่ทหาร มีผู้อำนวยการกองบริการเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

การจัดส่วนราชการ :  ประกอบด้วย บก.กองบริการ และหน่วยรอง 4 แผนก ดังนี้

- บก.กองบริการ
- แผนกพลาธิการ
- แผนกขนส่ง
- แผนกยุทธโยธา
- แผนกสวัสดิการ
- ช่วยราชการ กองบริการ