แผนกห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์

จ.ส.อ.หญิง จุฑารัตน์  สนั่นเสียง
เสมียน ผสม.กธก.บก.ผท.ทหาร

นายอาทิตย์   ศรีสำราญ
พนักงานรักษาความปลอดภัย กธก.บก.ผท.ทหาร

ส.อ.หญิง กิรณา   อำนวยสุข
เสมียน ผสม.กธก.บก.ผท.ทหาร

น.ส.วราภรณ์   วังหอม
พนักงานราชการ ทดลองปฏิบัติราชการ