แผนกสารบรรณ

ร.ต.หญิง สิริลักษณ์  รังสิโย
ประจำ ผสบ.กธก.บก.ผท.ทหาร

ร.ต.หญิง กอบการ  ดุรงค์กาญจน์ ร.น.
นชง.ผท.ทหาร

พ.อ.อ. อุดมศักดิ์   เกิดกัน
เสมียน ผรษ.กธก.บก.ผท.ทหาร

จ.ท. นันทวัฒน์   แสงอำใค
เจ้าหน้าที่นำสาร ผสบ.กธก.บก.ผท.ทหาร

พ.จ.อ.หญิง สุรีพร   นามบุตร
เสมียน ผสบ.กธก.บก.ผท.ทหาร

จ.ส.ท. ธนพงษ์   ชูสวัสดิ์
เสมียน ผสบ.กธก.บก.ผท.ทหาร

ส.อ. เอกชัย  คุ้นเคย
เสมียน ผสบ.กธก.บก.ผท.ทหาร