หน้าหลักกองธุรการ

น.ท.หญิง กนกพร  ศรียานนท์ ร.น.
หก.กองธุรการ

ภารกิจ : มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณ งานรักษาความปลอดภัย งานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ของกรมแผนที่ทหาร

 

การจัดส่วนราชการ :  ประกอบด้วย บก.กองธุรการ และหน่วยรอง 3 แผนก ดังนี้

- บก.กองธุรการ

- แผนกสารบรรณ

- แผนกห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์

- แผนกรักษาการณ์

- ช่วยราชการ กองธุรการ