ส่วนบังคับบัญชา

พ.ท. นิทัสน์   ชิตโสภณ
หน.ผสม.กธก.บก.ผท.ทหาร

พ.ท.หญิง ศศิธร  สุวรรณนิยม
หน.ผสบ.กธก.บก.ผท.ทหาร

ร.ท. โอฬาร  พวงรังษี 
หน.ผรษ.กธก.บก.ผท.ทหาร