บก.กองธุรการ


พ.ท. นิทัสน์   ชิตโสภณ
หน.ผสม.กธก.บก.ผท.ทหาร

ร.ท. โอฬาร  พวงรังษี
หน.ผรษ.กธก.บก.ผท.ทหาร

ร.ท.หญิง จงใจ  ตั้งพิพัฒไพรี
ประจำ ผสบ.กธก.บก.ผท.ทหาร

จ.ส.อ. วรวัฒน์   โพธิ์คาเทพ
ประจำ ผท.ทหาร

 

จ.ต.หญิง อัญชลี  เมืองมา
เสมียน กธก.บก.ผท.ทหาร

นายสมศักดิ์   ศรีตระบุตร
พนักงานรักษาความปลอดภัย กธก.บก.ผท.ทหาร

จ.ส.อ. รัตนชัย  กันบัว
เจ้าหน้าที่ ผสม.กธก.บก.ผท.ทหาร

จ.ท.หญิง กมลวรรณ   ชมศิริ รน.
เสมียน ผสบ.กธก.บก.ผท.ทหาร

จ.ส.อ. ปรีดี   คงหญ้าคา
เสมียน กธก.บก.ผท.ทหาร

นาย ฐตวรรฒ   ปลื้มสี
พนักงานบริการ กธก.บก.ผท.ทหาร

จ.ท.หญิง เพ็ญพิสุทธิ์   รัตนาภรณ์
เสมียน ผสบ.กธก.บก.ผท.ทหาร

นายพิเชษฐ์   วสวานนท์
พนักงานพัสดุ กธก.บก.ผท.ทหาร