แผนกสำรวจข้อมูลแผนที่

หัวหน้าแผนกสำรวจข้อมูลแผนที่
พ.อ. เกียรติภูมิ นะวะมวัฒน์

หัวหน้าหมวดจุดบังคับรูปถ่าย
-

หัวหน้าหมวดจำแนกรายละเอียด
พ.ท. ณัฐพล   นาคนิยม