แผนกตรวจและแก้ไขแผนที่

หัวหน้าแผนกตรวจและแก้ไขแผนที่
พ.ท. ภิญโญ วรเกษตร

หัวหน้าหมวดตรวจและแก้ไขแผนที่
-

หัวหน้าหมวดประเมินค่าแผนที่
น.ท.หญิง มรกต  นาน่วม