หน้าหลัก

ผอ.กองทำแผนที่
พ.อ.โชคชัย พัวธนาโชคชัย

ภารกิจ : มีหน้าที่มีหน้าที่ในการสำรวจหาข้อมูลเพื่อการทำแผนที่บก จัดทำต้นร่างแผนที่ รวมทั้งตรวจและแก้ไขแผนที่

ขอบเขตความรับผิดชอบ : สำรวจข้อมูลต่างๆในภูมิประเทศในการทำแผนที่บก ทำการรังวัดและขยายจุดบังคับรูปถ่าย และประกอบแผนที่ ทำการตรวจและแก้ไขแผนที่ ตลอดจนการประเมินค่าแผนที่

การจัดส่วนราชการ :  ประกอบด้วย บก.กองทำแผนที่ และหน่วยรอง 3 แผนก ดังนี้

- บก.ทำแผนที่

- แผนกประกอบแผนที่

- แผนกตรวจและแก้ไขแผนที่

- แผนกสำรวจข้อมูลแผนที่