ส่วนบังคับบัญชา

ผอ.กองทำแผนที่
พ.อ.โชคชัย พัวธนาโชคชัย

รองผู้อำนวยการกองทำแผนที่
น.อ.หญิง พรสิรินทร์  ประเสริฐเมธ ร.น.


ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองทำแผนที่
น.อ.หญิง กัลยา  พัวธนาโชคชัย