ภารกิจที่สำคัญ

ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

  • ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ชุด L7018 ได้ 166 ระวาง / ปี
  • จัดทำแผนที่ชุด L7018 S ได้ 120 ระวาง / ปี
  • ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ชุด 1501 ได้ 9 ระวาง / ปี
  • สำรวจจำแนกรายละเอียดภูมิประเทศ ได้ 166 ระวาง / ปี
  • สำรวจจุดบังคับภาพถ่ายทางพื้นดิน ได้ 200 จุด / ปี