แผนกบริการแผนที่

หน.ผบผ.กคผ.ผท.ทหาร
-

 

หน้าที่
ดำเนินการทางธุรการ ให้ข่าวสารรายละเอียดการบริการแผนที่ จำหน่ายแผนที่ให้ส่วนราชการ
และเอกชนทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศดำเนินกรรมวิธีรับ - ส่งเงินค่าซื้อแผนที่ ดำเนินการ
เกี่ยวกับบัญชีแผนที่ และบัญชีเงินผลประโยชน์ค่าขายแผนที่