แผนกคลังแผนที่

หน.ผคผ.กคผ.ผท.ทหาร
-

หน้าที่
เก็บรักษาและจัดระบบการเก็บแผนที่   กำหนดและควบคุมรหัส  การจ่ายแผนที่ควบคุม
เก็บและรวบรวมหลักฐานการจ่ายแผนที่ เสนอความต้องการแผนที่เพิ่มเติมให้มีเพียงพอ
ที่จะแจกจ่าย ทำลายแผนที่ที่เลิกใช้ ที่มีอยู่ในคลัง