แผนกคลังเครื่องมือ

หน.ผคส.กคผ.ผท.ทหาร
-

หน้าที่
เก็บรักษา  แจกจ่ายเครื่องมือและอุปกรณ์การสำรวจแผนที่ จัดทำประวัติ สถิติการใช้เครื่องมือ
ทำการตรวจสอบปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี