หน้าหลัก

หก.กองคลังแผนที่
พ.อ. ศรายุทธ อยู่สำราญ
โทรทหาร :
โทร : 02-5140021
E-mail :

ภารกิจ : กองคลังแผนที่ มีหน้าที่เก็บรักษาแจกจ่ายแผนที่ เก็บรักษาเครื่องมือสำรวจ ตลอดจนบริการแจกจ่ายแผนที่ตามที่ได้รับมอบหมาย มีหัวหน้ากองคลังแผนที่ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ เป็นส่วนราชการขึ้นตรงกรมแผนที่ทหาร

การจัดส่วนราชการ :  ประกอบด้วย บก.กองคลังแผนที่ และหน่วยรอง 3 แผนก ดังนี้

- บก.กองคลังแผนที่

- แผนกบริการแผนที่

- แผนกคลังแผนที่

- แผนกคลังเครื่องมือ

- ช่วยราชการ กองคลังแผนที่