หน้าหลักกองกำลังพล

ผอ.กองกำลังพล
พ.อ. สุพจน์  สุวรรณศรี

ภารกิจ : มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับ กิจการ กำลังพลของ กรมแผนที่ทหารและ เหล่าทหารแผนที่

การจัดส่วนราชการ :  ประกอบด้วย

- บก.กองกำลังพล

- แผนกจัดการกำลังพล

- แผนกพัฒนากำลังพล

- แผนกปกครอง

- แผนกทะเบียนประวัติ