ส่วนบังคับบัญชา

ผช.ผอ.กกพ.บก.ผท.ทหาร
พ.อ.สินชัย  ผุดวารี

ผช.ผอ.กกพ.บก.ผท.ทหาร
พ.อ. วีระ  ชาญกระโทก