หน้าหลักกองการเงิน

หก.กองการเงิน
พ.อ. กรเทพ ปรีดิพันธ์ุ

ภารกิจ : กองการเงินปฏิบัติการเกี่ยวกับการเบิก การรับ การจ่ายเงิน การบัญชี การเก็บรักษาบัญชี และหลักฐานประกอบการลงบัญชี ตลอดจนหลักฐานอื่น ในความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ว่าด้วยการเงิน

การจัดส่วนราชการ :  ประกอบด้วย บก.กองการเงิน และหน่วยรอง 3 แผนก ดังนี้

- บก.กองการเงิน

- แผนกควบคุมค่าใช้จ่าย

- แผนกบัญชี

- แผนกรับ-จ่าย

- ช่วยราชการ กองการเงิน