กิจกรรมที่สำคัญ

1. กองการเงินเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนกิจการแผนที่ด้วยการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท ได้แก่ การเบิกจ่ายเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ ตรวจสอบเอกสาร และความถูกต้องของหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายให้กับส่วนราชการในกรมแผนที่ทหาร พร้อมฎีกาเบิกเงินตามโครงการต่าง ๆ ซึ่งกำหนดไว้ตามแผนงานงบประมาณประจำปี เบิกตรงต่อกรมการเงินทหาร และกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง

2. ปฏิบัติงานตามโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารงานการเงิน การคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป