ประวัติ

ประวัติ : กองการเงินเป็นหน่วยงานหนึ่งในกรมแผนที่ทหาร เดิมเป็นเพียงฝ่ายการเงินขึ้นกับกองกลาง กรมแผนที่ทหารบก ( หัวหน้ากอง อัตรา พ. ท.)
เมื่อ 26 มีนาคม 2506 กรมแผนที่ทหารบก โอนมาสังกัด กองบัญชาการทหารสูงสุด และเปลี่ยนชื่อเป็น"กรมแผนที่ทหาร"
เมื่อ 19 ตุลาคม 2516 กรมแผนที่ทหารให้ปรับปรุงและ จัดส่วนราชการใหม่ นับแต่นั้นมากองการเงินจึงเปลี่ยนชื่อ เป็น "กองการเงิน กองบัญชาการกรมแผนที่ทหาร" ( หัวหน้ากอง อัตรา พ. อ.)