ภารกิจ-การแบ่งมอบ

ภารกิจ-การแบ่งมอบ

การแบ่งมอบ

เป็นส่วนกิจการพิเศษ ขึ้นตรง กองบัญชาการกองทัพไทย

ผู้บังคับบัญชา

เจ้ากรมแผนที่ทหาร

(อัตรา พลโท พลเรือโท พลอากาศโท)

อัตราเฉพาะกิจ

หมายเลข ๓๓๐๐

การแบ่งมอบ

เป็นส่วนกิจการพิเศษ ขึ้นตรง กองบัญชาการกองทัพไทย

ผู้บังคับบัญชา

เจ้ากรมแผนที่ทหาร

(อัตรา พลโท พลเรือโท พลอากาศโท)

อัตราเฉพาะกิจ

หมายเลข ๒๖๐๐

ภารกิจ

มีหน้าที่ดำเนินการสำรวจทางพื้นดินและทางอากาศเพื่อจัดทำและผลิตแผนที่และภูมิสารสนเทศ สำหรับใช้ในการรักษาความมั่นคง และการพัฒนาประเทศ ดำเนินการเกี่ยวกับงานยีออเดซีและยีออฟิสิกส์ ตลอดจนการดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกศึกษาในสายวิทยาการเหล่าทหารแผนที่ มีเจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการสำรวจและจัดทำข้อมูลแผนที่และภูมิสารสนเทศของประเทศ

เจตนารมณ์

ยึดถือนโยบายของรัฐบาล นโยบายของ รมว.กห. นโยบาย ผท.ทสส. โดยยึดมั่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
  2. การพัฒนาขีดความสามารถในการสำรวจและทำแผนที่
  3. การพัฒนาและสนับสนุนข้อมูลแผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ทันสมัย
  4. การสร้างความร่วมมือทางด้านการสำรวจและทำแผนที่