ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ
เจ้ากรมแผนที่ทหาร

           พลตรี สุรศักดิ์ เทอดเกียรติกุล        รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร

พลตรี นำศักดิ์ สาระสุข
รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร

พลตรี ชาคร  บุญภักดี
รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร

รองผู้บัญชาการโรงเรียนแผนที่
พ.อ. เอื้อมเกียรติ  เจริญสม

นายทหารฝ่ายเทคนิค
พ.อ. กิตติ ตาดเงิน

นายทหารฝ่ายเทคนิค
พ.อ. พสิษฐ์ พัดเจริญ

ผอ.กองแผนและโครงการ
พ.อ. ปริญ ร่มสายหยุด

 ผอ.กองกำลังพล 
พ.อ. สุพจน์  สุวรรณศรี

ผอ.กองยีออเดซีและยีออฟิสิกส์
พ.อ. จิตรกร ใบรักษา

ผอ.กองทำแผนที่
พ.อ. โชคชัย  พัวธนาโชคชัย

ผอ.กองภูมิศาสตร์
พ.อ. ณัฐสิทธ์ ลบเมฆ

ผอ.กองเขตแดนระหว่างประเทศ
พ.อ. โชคศักดิ์ อัยสานนท์

ผอ.กองบินถ่ายภาพทางอากาศ
พ.อ. สุกริช ลาภเกรียงไกร

ผอ.กองพิมพ์
พ.อ. ประดิยุทธ์  ศูนย์กลาง

ผอ.กองบริการ
พ.อ. บุญมี ไสยาวรรณ์

ผอ.กองพยาบาล
น.อ. กิตติศาสตร์ แตงร่ม

 ผอ.กองการศึกษา
พ.อ. วิษณุ เกตุปรากฎ

ผอ.ศูนย์ข้อมูลทางแผนที่
พ.อ. อรรถวุฒิ เกียรติวัฒน์

หก.กองคลังแผนที่
พ.อ. ศรายุทธ อยู่สำราญ

หน.งบประมาณ
พ.อ. ชาติชาย บุศย์ประยูร

หก.กองการเงิน
พ.อ. กรเทพ ปรีดิพันธ์ุ

หก.กองธุรการ
น.อ.หญิง  กนกพร  ศรียานนท์ ร.น.

นายทหารพระธรรมนูญ
พ.อ. ณัฐพงษ์ สุขนันทฬส

นายทหารตรวจสอบภายใน
น.อ.หญิง จรรยา ชุ่มแจ่ม