ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ
เจ้ากรมแผนที่ทหาร

พลตรี นำศักดิ์ สาระสุข
รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร

พลตรี ชาคร  บุญภักดี
รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร

               พลตรี สุรศักดิ์ เทอดเกียรติกุล             รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร

รองผู้บัญชาการโรงเรียนแผนที่
พ.อ. เอื้อมเกียรติ  เจริญสม

นายทหารฝ่ายเทคนิค ๑
พ.อ. พสิษฐ์ พัดเจริญ

นายทหารฝ่ายเทคนิค ๒
พ.อ. กิตติ ตาดเงิน

ผอ.กองแผนและโครงการ
พ.อ. ปริญ ร่มสายหยุด

 ผอ.กองกำลังพล 
พ.อ. สุพจน์  สุวรรณศรี

ผอ.กองเขตแดนระหว่างประเทศ
พ.อ. โชคศักดิ์ อัยสานนท์

ผอ.กองพิมพ์
พ.อ. ประดิยุทธ์  ศูนย์กลาง

ผอ.กองบินถ่ายภาพทางอากาศ
พ.อ. สุกริช ลาภเกรียงไกร

ผอ.กองทำแผนที่
พ.อ. โชคชัย  พัวธนาโชคชัย

ผอ.ศูนย์ข้อมูลทางแผนที่
พ.อ. อรรถวุฒิ เกียรติวัฒน์

 ผอ.กองการศึกษา
พ.อ. วิษณุ เกตุปรากฎ

ผอ.กองยีออเดซีและยีออฟิสิกส์
พ.อ. จิตรกร ใบรักษา

ผอ.กองภูมิศาสตร์
พ.อ. ณัฐสิทธ์ ลบเมฆ

ผอ.กองบริการ
พ.อ. บุญมี ไสยาวรรณ์

ผอ.กองพยาบาล
พ.อ. จิรวัฒน์ แม้นศรีสม

หก.กองคลังแผนที่
พ.อ. ศรายุทธ อยู่สำราญ

หน.งบประมาณ
พ.อ. ชาติชาย บุศย์ประยูร

หก.กองการเงิน
พ.อ. กรเทพ ปรีดิพันธ์ุ

นายทหารตรวจสอบภายใน
น.อ.หญิง จรรยา ชุ่มแจ่ม

หก.กองธุรการ
น.อ.หญิง  กนกพร  ศรียานนท์ ร.น.

นายทหารพระธรรมนูญ
พ.อ.หญิง รัฐนาถ พัฒนธรรม